SLUŽBY LIŠOV s.r.o., IČO: 251 57 264, sídlem Luční 990/45, 373 72 Lišov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6702, (dále také „Služby Lišov“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v textu se dozvíte zejména:
a)  jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
b)  za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
c)  komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
d)  po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
e)  jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na Služby Lišov kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: prodejdreva@sluzbylisov.cz

I. Zpracování osobních údajů dětí

 1. Webové stránky Služeb Lišov nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let Služby Lišov nezpracovávají.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 1. V případě, že kontaktujete Služby Lišov prostřednictvím webových stránek, tj. zejména prostřednictvím e-shopu na webové stránce https://sluzbylisov.cz/prodejdreva/, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

1.1. Vaše jméno a příjmení;
1.2. obchodní firma;
1.3. fakturační a doručovací adresa;
1.4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
1.5. telefonní číslo;
1.6. e-mailová adresa;
1.7. IP adresa;

 1. Cookies

2.1. Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, ten je následně uloží na Vašem počítači. Při každé Vaší další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

2.2. Cookies Služby Lišov používají pro zlepšení funkčnosti jejich webových stránek a aby lépe porozuměly, jak naši návštěvníci stránky a služby používají. Ukládání cookies na Vašem počítači jim usnadňuje personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s jejich stránkami při příští návštěvě. Služby Lišov cookies neužívají ke sběru osobních údajů jako je vaše jméno; ovšem mohou spojit informace v cookie s osobními údaji získanými od Vás jinou cestou (např. vyplněním formuláře při zadání objednávky).

2.3. Konkrétní vymezení používaných cookies naleznete v samostatném dokumentu.

III. Účel zpracování

 1. Údaje, které Službám Lišov poskytujete, používají k tomu, aby Vás kontaktovaly zpět a poskytly Vám informace, o které jste je požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. vyhotovení nabídky či zasílání obchodní sdělení o nových produktech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
 2. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžou Služby Lišov vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílaly obchodní sdělení, tj. aby Vás informovaly o událostech, publikacích nebo službách, které poskytují a které by Vás, podle jejich názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou smluvním požadavkem Služeb Lišov, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
 3. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat Službám Lišov e-mail s příslušnou žádostí na prodejdreva@sluzbylisov.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 1. Vaše osobní údaje budou jako správce zpracovávat Služby Lišov. Vaše osobní údaje můžou za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro Služby Lišov provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1.1. externí účetní;
1.2. spolupracujícím společnostem;
1.3. externí advokátní kanceláři;
1.4. auditorům
1.5. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

 1. Veškeré osobní údaje, které Služby Lišov zpracovávají, se snaží v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu Služby Lišov omezují manipulaci s údaji, jejich kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.
 1. Dále webové stránky, e-shop, disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem, e-shopem, a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře, nákupu apod.).

V. Doba zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou Službami Lišov zpracovávány po dobu, po kterou Vám budou poskytovat služby či plnit na základě vzájemné smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 VI. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Ve vztahu ke Službami Lišov prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

1.1. právo na přístup k osobním údajům;
1.2. právo na opravu;
1.3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
1.4. právo na omezení zpracování údajů;
1.5. právo vznést námitku proti zpracování;
1.6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 1. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
 1. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: prodejdreva@sluzbylisov.cz
 1. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 1. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení Služeb Lišov, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budou Služby Lišov zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 1. Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat Služby Lišov o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 1. Právo na výmaz znamená, že Služby Lišov musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
 1. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Služby Lišov nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžou mít pouze uloženy a případně je můžou použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 1. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávají Služby Lišov pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.04.2022

© 2024, Služby Lišov s.r.o. All rights reserved.